Skadeansvar

Har hyresvärden eller dess personal varit vårdslösa så att skada uppstått på saker som tillhör lägenheten, svarar dessa för skadan. I vissa fall är inte hyresvärden ansvarig för skada som orsakats av dennes personal, t ex om personalen har utfört privata uppdrag åt hyresgästen på denna begäran.

Som hyresgäst får Du ersätta hyresvärden för de skador i lägenheten som Du själv eller någon som tillhör Ditt hushåll eller gäster genom vårdslöshet eller försummelse förorsakat.  Du ansvarar dock inte för så kallat normalt slitage, som åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda utan extra kostnad för hyresgästen. För brandskada som Du inte själv vållat är Du dock ansvarig endast om Du brustit i den omsorg och tillsyn som Du borde iakttagit. 

Har Du själv installerat ex disk- eller tvättmaskin och detta skett på sånt sätt att läckage uppstår, svarar Du för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår.