Överlåtelse av kontrakt

Enligt hyreslagen får Du inte överlåta hyresrätten till annan person. Ett undantag från detta är närstående som varaktigt sammanbott med Dig under en längre tid.

Vid bodelning, boskillnad, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andra maken/makan får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna.